دانش آموزان برتر

سال تحصیلی 1398-1399

 • پایه دهم تجربی
  • محمد صفی پور مادوان
   معدل : ۲۰
  • حسن نوروزی
   معدل : ۱۹.۵
  • مهدی معینی رودبالی
   معدل : ۱۹.۵
  • مهدی همایونی ده پاگائی
   معدل : ۱۹.۲۵
  • رضا شریفی
   معدل : ۱۹.۲۵
 • پایه یازدهم تجربی
  • آرمان رحیمی
   معدل : ۱۷.۵
  • شایان راهنمافر
   معدل : ۱۵.۵
  • علیرضا لطیفی
   معدل : ۱۵.۵
  • محمد رفیع فر
   معدل : ۱۵
  • محمدرضا اسفندیاری
   معدل : ۱۵
 • پایه دوازدهم تجربی
  • جواد دلشاد
   معدل : ۲۰
  • محمدمهدی رحیمی
   معدل : ۲۰
  • حسین عباسی
   معدل : ۲۰
  • محمدرضا مرادی ده پاگائی
   معدل : ۲۰
  • آرین پژمان
   معدل : ۱۸
 • پایه دهم علوم انسانی
  • پژمان باقری
   معدل : ۱۹.۶
  • محمد احمدی
   معدل : ۱۹.۲
  • محمد بازیار
   معدل : ۱۹
 • پایه یازدهم علوم انسانی
  • پیمان صالحی طیبلو
   معدل : ۲۰
  • محمدرضا عباسی
   معدل : ۲۰
  • میثم مرادی
   معدل : ۲۰
  • سعید نجاتی فر
   معدل : ۲۰
  • حمید نوذری
   معدل : ۲۰
  • محمدرضا تیموری سنگری
   معدل : ۲۰
  • مهدی تیموری سنگری
   معدل : ۲۰
  • آرمان بخشی
   معدل : ۱۹
  • حسن حق پرست جورگی
   معدل : ۱۸
 • پایه دوازدهم علوم انسانی
  • یحیی زندی لك
   معدل : ۲۰
  • میثم كشكولی قرقانلو
   معدل : ۲۰
  • محمدصادق مرادی دالینی
   معدل : ۱۷.۶۷
  • محمدمهدی حسینی
   معدل : ۱۷.۶۷
  • علی اكبری دالینی
   معدل : ۱۷.۳۳